Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MIPA COLOR KFT.

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján a következő tájékoztatást adjuk, a nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve amennyiben nem ellentétes a hazai jogszabályait kell alkalmazni.

 

ÖSSZEFOGLALÓ

 

A ctrl gomb megnyomásával a tartalomjegyzékben a kiválasztott helyre kattintva, az Ön által választott rész fog megjelenni.

 

 1. ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJE, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE. 2
 2. LEHETSÉGES CÍMZETTEK.. 2
 3. ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK.. 3

3.1  A társasággal való kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok. 3

3.2 Az adatkezelő által forgalmazott áruval, nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés. 4

3.3 Az adatkezelő által üzemeltetett webáruházzal kapcsolatos adatkezelés. 5

A társaság a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét kezeli. Webáruházas vásárlás során a banki átutalásra, pay-pal fizetésre is lehetőség van, amelynek során az ön bankszámlaszámát is megismerjük. 5

3.4 A pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatkezelések. 6

3.5 A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés. 6

3.6            A vásárlók könyvéhez kapcsolódó adatkezelés. 7

3.7        A társaság hírlevelére feliratkozás körében kezelt adatok. 7

3.8 A kommunikációs tevékenységgel összefüggő adatkezelés. 8

3.9 Az álláspályázattal összefüggő adatkezelés. 9

3.10 Az épületek kamerás megfigyelése. 10

3.11 Az érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése. 11

3.12 A szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése. 12

 1. Adatbiztonsági intézkedések. 13
 2. Az adatkezelések során gyakorolható jogok ismertetése. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJE, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

 

Név, elérhetőség Mipa Color Kft.,

székhely: 8000 Székesfehérvár, Szüret utca 2.,

cg.: 07-09-007109, adószám: 11969419-2-07

honlap: https://mipacolor.hu/

e-mail: mipa@mipacolor.hu, telefon: +36-20-399-3554,

Ügyvezető:
Képviselő neve, elérhetősége Pálinkás József ügyvezető

e-mail: mipa@mipacolor.hu, telefon: (22) 500 348

 

Adatvédelmi tisztviselő:
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége dr. Kozma Gergely e.v. 52286010

https://gdprofessionals.hu/kapcsolat/,

e-mail:info@gdprofessionals.hu,

telefon: 06-30-3889943

 

2.    LEHETSÉGES CÍMZETTEK

 

Címzett, akivel vagy amellyel a személyes adatot közöljük, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

 

Cégnév Cím Tevékenység
Mipa Hungária Kft. 8000 Székesfehérvár, Alba Ipari Zóna, Zsurló utca 2. könyvelés, bérszámfejtés
Interface Kft. 1039 Budapest, Árpád utca 64. rendszergazdai tevékenység
Király Péter e.v. 1116 Budapest, Fehérvári út 196. 8/35. számlázási rendszer
Király Péter e.v. 1116 Budapest, Fehérvári út 196. 8/35. vállalatirányítási rendszer
Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Futárszolgálati tevékenység
Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postai tevékenység
Telekommunikációs szolgáltató (telefon, internet)
elektronikus levelezőrendszer szolgáltató
    hírlevél küldő rendszer
Webparadicsom Media Group Kft. 1027 Budapest, Bem József utca 9. webtárhely szolgáltató
 

 

 

 

 

3.    ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK

 

A társaság a jelen tájékoztatóban szereplő adatokat maga gyűjti, az adatok kezelését a következő célokból végzi, a megadott céltól eltérő adatkezelést – amennyiben külön feltüntetésre nem kerül – nem végez:

 

3.1  A társasággal való kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

A honlapunkon (https://mipacolor.hu/) megadott – postai, telefonos, elektronikus – elérhetőségeken a társaság megkereshető abból a célból, hogy az érdeklődési körükbe tartozó szolgáltatásokról, további információt, segítséget kapjanak.

A felhasználók a honlapunkon elérhető (https://mipacolor.hu/kapcsolat-2/) kapcsolati, űrlapot tölthetnek ki, abból a célból, hogy az érdeklődési körükbe tartozó termékekről, szolgáltatásról további információt szerezzenek.

 

Kezelt adatok Név, e-mail cím, telefonszám, postacím, megkeresés tartalma.

Kapcsolati űrlap esetén: név, e-mail cím, megkeresés tartalma.

Adatkezelés célja Az Ön azonosítása, megfelelő tájékoztatás adása.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, mivel az érdeklődők jellemzően a szolgáltatás igénybe vétele, mint szerződés feltételeinek tisztázása érdekében veszi fel a kapcsolatot a társasággal.

 

Adatszolgáltatás alapja: szerződésen alapul, megadása nem kötelező, hiányában nem tudja velünk a megadott úton felvenni a kapcsolatot. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ugyanis a társaság nyitvatartási időben bárki által igénybe vehető a házirendben foglalt szabályok betartásával.

Adatkezelés ideje Az adatok tárolása a szerződéskötési szándék tisztázásáig történik, az esetleges további megkeresések előzménye érdekében. Szerződéskötés hiányában jellemzően legfeljebb 3 hónapon belül töröljük az adatokat.
Az Önt megillető jogok Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.
Adatok továbbítása Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Lehetséges címzettek telekommunikációs szolgáltató, elektronikus levelező rendszer szolgáltató lehet.

Kapcsolati űrlap esetén a webtárhely szolgáltató.

Az Ön azonosítása Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, az elérhetőségi adata és a megkeresés időpontja és tárgya alapján tudjuk azonosítani. A telefonos megkeresés tartalmához rögzítés hiányában nem férünk hozzá.
Céltól eltérő adatkezelés Statisztikai szempontú adatkezelés történhet, a kapcsolatfelvétel intenzitásának ellenőrzése, tapasztalatok gyűjtése, folyamatok továbbfejlesztés érdekében.
Adatkezelés kockázata A kapcsolattartói adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el. Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 

3.2 Az adatkezelő által forgalmazott áruval, nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

 

A társaság által értékesített áruval, nyújtott szolgáltatással kapcsolatban magánszeméllyel, egyéni vállalkozóval, őstermelővel szerződéses kapcsolatba kerülhet.

 

Kezelt adatok Az értékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelhetőek, így a természetes személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve), lakcím, szállítási cím, adószám, számlázási név, cím.

Amennyiben névre szóló számla kiállítását nem kéri, úgy ezen adatok kezelésére nem kerül sor.

Adatkezelés célja
 • az áru, szolgáltatás átadása
 • a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása
 • az áru, szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • működési problémák elhárítása,
 • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit a társaság kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.
 • a vásárlási előzményeit 10 évig vállalatirányítási rendszerünkben megőrizzük.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, mivel a személyes adatok az áru megrendelése, szolgáltatás igénybe vétele, mint szerződés teljesítéséhez szükségesek.

 

Adatszolgáltatás alapja: szerződésen alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudjuk megfelelően azonosítani Önt.

Adatkezelés ideje A személyes adatok vásárlás esetén a vásárlást követő 8. év végéig, a számviteli iratok megőrzése céljából, kivéve, ha ennél hosszabb jótállási időt vállal a társaság, vagy a termék gyártója, illetve a termékfelelősség esetén 10 évig a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény 11. § alapján.
Az Önt megillető jogok Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.
Adatok továbbítása Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

A személyes adatok továbbítására a postai, illetve a futár szolgáltató részére kerülhet sor.

Az Ön azonosítása Az adatkezeléshez kapcsolódóan számla kiállítása esetén a neve, és számlázási címe alapján tudjuk azonosítani.
Céltól eltérő adatkezelés Statisztikai szempontú adatkezelés történhet, az igénybe vétel intenzitásának ellenőrzése, tapasztalatok gyűjtése, folyamatok továbbfejlesztés érdekében.
Adatkezelés kockázata Az áru, szolgáltatás nyújtással kapcsolatos adatok kezelését a társaság közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 

 

3.3 Az adatkezelő által üzemeltetett webáruházzal kapcsolatos adatkezelés

 

A társaság által webáruházában (https://mipacolor.hu/webaruhaz/) értékesített áruval, nyújtott szolgáltatással kapcsolatban magánszeméllyel, egyéni vállalkozóval, őstermelővel szerződéses kapcsolatba kerülhet.

 

Kezelt adatok

A társaság a webáruházban vásárló azonosításához szükséges nevet, címét, telefonszámot, e-mail címet kezeli. Webáruházas vásárlás során a banki átutalásra, pay-pal fizetésre is lehetőség van, amelynek során az ön bankszámlaszámát is megismerjük.

Adatkezelés célja
 • a szerződés létrehozása,
 • tartalmának meghatározása, módosítása,
 • teljesítésének figyelemmel kísérése,
 • az abból származó díjak számlázása, valamint
 • az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik. A társaság által üzemeltetett webáruházban történő vásárlással – személyes adatainak megadása, az ÁSZF és jelen adatkezelési tájékoztató elfogadását követően a „megrendelés elküldése” gomb megnyomásával – szerződés jön létre, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. §-ára, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre.

 

Adatszolgáltatás alapja: szerződésen alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudjuk megfelelően azonosítani Önt.

Adatkezelés ideje A személyes adatok vásárlás esetén a vásárlást követő 8. év végéig, a számviteli iratok megőrzése céljából, kivéve, ha ennél hosszabb jótállási időt vállal a társaság, vagy a termék gyártója, illetve a termékfelelősség esetén 10 évig a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény 11. § alapján.
Az Önt megillető jogok Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.
Adatok továbbítása Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

A személyes adatok továbbítására a postai, illetve a futár szolgáltató részére kerülhet sor. A webáruházban történt megrendelés esetén az adatainak tárolására a webtárhely szolgáltatónál kerül sor.

Az Ön azonosítása Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, elérhetőségi adata, vásárlás időpontja alapján tudjuk azonosítani.
Céltól eltérő adatkezelés Megőrizzük és értékeljük a weboldalunkon tett legutóbbi látogatásaival kapcsolatos adatokat. Elemzési célokból rögzítjük a weboldalunk különböző részei közötti böngészéseket, hogy megértsük, hogyan használják a weboldalunkat, és ezáltal még praktikusabbá tegyük annak használatát.
Adatkezelés kockázata Az áru, szolgáltatás nyújtással kapcsolatos adatok kezelését a társaság közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 

 

3.4 A pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatkezelések

 

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a társaság számlát, készpénzes fizetés esetén pénztárbizonylatot állít ki magánszemély részére.

 

Kezelt adatok Számla, pénztárbizonylat kiállítása esetén név, cím
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja a fizetésre kötelezett azonosítása, a fizetési kötelezettség megállapítása és a számla kézbesítése.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ezt a jogi kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § és 169. § (2) bekezdése határozza meg.

 

Adatszolgáltatás alapja: jogszabályon alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudjuk megfelelően azonosítani Önt, nem tudunk jogszabályi kötelezettségünknek eleget tenni.

Adatkezelés ideje A személyes adatokat a szolgáltatás nyújtását követő 8. év végéig, a számviteli iratok megőrzése céljából tároljuk.
Az Önt megillető jogok Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.
Adatok továbbítása Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Adózási, könyvelési célból a Mipa Hungária Kft. részére a személyes adatok átadjuk.

Az Ön azonosítása Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, számlázási cím, keltezés, vagy számla száma alapján tudjuk azonosítani.
Céltól eltérő adatkezelés Statisztikai szempontú adatkezelés történhet, a bevételek ellenőrzése érdekében.
Adatkezelés kockázata A pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 

3.5 A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

 

Cookie adatok kezelésére az adatkezelő honlapján (https://mipacolor.hu/) jelenleg nem kerül sor.

 

 

3.6         A vásárlók könyvéhez kapcsolódó adatkezelés

 

A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzleteinek működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat.

 

Kezelt adatok A vásárlók könyvében tett bejegyzése alapján megismerjük véleményét, írásképét, az Ön által megadott további személyes adatokat.
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja a vásárlók könyvében tett megállapítások feldolgozása, az üzleti folyamatok fejlesztése, a vásárlói elégedettség növelése.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ezt a jogi kötelezettséget kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. §-a a következő (4a) bekezdése határozza meg.

 

Adatszolgáltatás alapja: jogszabályon alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudjuk megismerni panaszukat, javaslatukat.

Adatkezelés ideje A személyes adatokat a szolgáltatás nyújtását követő 8. év végéig, a számviteli iratok megőrzése céljából tároljuk.
Az Önt megillető jogok Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.
Adatok továbbítása Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Az adatok kizárólag az ellenőrzésére felhatalmazottak részére továbbíthatók.

Az Ön azonosítása Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve és a bejegyzés időpontja, vagy neve és az oldalszám alapján tudjuk azonosítani.
Céltól eltérő adatkezelés Statisztikai szempontú adatkezelés történhet.
Adatkezelés kockázata A vásárlók könyvéhez kapcsolatos adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében a társaság a vonatkozó jogszabály szerint a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja a panaszt, vagy javaslatot tartalmazó oldalt és azt elzártan – folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai szerint megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja.

Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 

 

 

 

                      

3.8 A kommunikációs tevékenységgel összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelő a cégtörténet szempontjából jelentős események, személyek bemutatása céljából képfelvételt vagy kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készít. A felvételek készítése érintheti a nyilvános eseményeken (üzlet átadás, bővítés termék bemutatás) jelenlévő személyeket.

 

A felvételek készítésére olyan eseményeken kerül sor, amelyeken a résztvevők számítanak a sajtónyilvánosságra.

 

Kezelt adatok Képmás, viselkedés, hang, eredmények.
Adatkezelés célja A közvélemény tájékoztatása, a társaság tevékenységének elért eredmények bemutatása.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, mivel Ön hozzájárul az adatok kezeléséhez. A hozzájárulást a külön erre a célra alkalmazott jelen tájékoztatóra utaló nyilatkozaton kérjük be, ami írásbeli hozzájárulásnak minősül.

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ami azonban nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

Kivételt képez a tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esete, amelyek tekintetében a GDPR 85. cikk (1)-(2) bekezdése pontja alapján a tájékozódási jog biztosítása érdekében, újságírói célból a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (2) bekezdése biztosítja az adatkezelés jogalapját.

 

Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel kivételével későbbiekben visszavonhatja. Amennyiben a visszavonás módját az adott eseményhez tartozó adatkezelési tájékoztató nem tartalmazza, a visszavonás az adatkezelőhöz nyújtható be az érintetti jogok gyakorlásáról szóló részben meghatározott módon. A kérelemben meg kell jelölni azt az eseményt, amelyen a felvétel készült, és az esemény időpontját.

 

Az adatszolgáltatás alapja az Ön hozzájárulása. Az adatszolgáltatás nem kötelező, hiányában nem készül Önről felvétel, eredményét nem rögzítjük, vagy amennyiben csupán a felvétel készítéséhez járul hozzá, annak nyilvánosságra hozatalára nem kerül sor.

Adatkezelés ideje A személyes adatokat erre vonatkozó hozzájárulás esetén egy évig nyilvánosságra hozzuk, ezt követően archívumban megőrizzük.
Az Önt megillető jogok Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.
Adatok továbbítása A személyes adatokat külön hozzájárulása esetén nyilvánosságra hozzuk (honlap, facebook, instagram oldal), ezt követően bárki számára elérhetőek (hozzájárulása visszavonásáig).

Lehetséges címzettek az ellenőrzésre jogosult állami hatóságok, bíróságok lehetnek.

Az Ön azonosítása Az adatkezeléshez kapcsolódóan az eredmény időpontja, ruházat, megjelenés alapján tudjuk azonosítani.
Céltól eltérő adatkezelés 1 év után archiválásra kerül sor.
Adatkezelés kockázata A felvételekkel kapcsolatos adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el. Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 

3.9 Az álláspályázattal összefüggő adatkezelés

 

Az önéletrajzok az adatkezelő által meghirdetett álláshelyre, más esetekben konkrét pályázatra való jelentkezés nélkül érkeznek.

 

Kezelt adatok Az önéletrajzok általában a pályázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat, képzettségre, korábbi foglalkoztatásra utaló adatokat, valamint olyan adatokat tartalmaz, melyet az érintett rendelkezésre bocsát.

 

Konkrét álláshelyre kiírt pályázat esetén, amennyiben az önéletrajz alapján a jelentkezővel történő személyes interjúra is sor kerül, az adott jogviszony létesítésével kapcsolatos kötelező adatkezelésekről az érintett személyesen kap tájékoztatást.

Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az adatkezelő állományába jelentkezők alkalmasságának első felmérése, a megfelelő pályázó kiválasztása.
Adatkezelés jogalapja Az álláspályázatokra benyújtott önéletrajzok tekintetében adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mivel az adatkezelés szerződés (jelen esetben a munkajogviszonyt létesítő szerződés ennek minősül) megkötését megelőzően a megfelelő munkaerő kiválasztása, értesítése érdekében szükséges.

 

A fel nem vett személyek hozzájárulása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján legfeljebb 1 évig kezelhetőek az önéletrajzok.

 

Az adatszolgáltatás alapja a megkötendő szerződés, tárolás esetén az Ön hozzájárulása. Az adatszolgáltatás nem kötelező, hiányában nem tud részt venni a pályázati folyamatban.

Adatkezelés ideje A személyes adatokat az eredményes álláspályázat végéig tároljuk.

Pályázati kiírás hiányában érkező önéletrajz esetén azt ellenőrizzük, hogy betölthető álláshelyet tudunk-e biztosítani.

Bármely esetben Ön hozzájárulást adhat részünkre az önéletrajza 1 évig történő megőrzése érdekében.

Az Önt megillető jogok Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.
Adatok továbbítása Nem kerül sor.

 

Az Ön azonosítása Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, elérhetősége, megpályázott álláshely és a benyújtás időpontja alapján tudjuk azonosítani.
Céltól eltérő adatkezelés Nem kerül sor.
Adatkezelés kockázata Az önéletrajzokkal kapcsolatos adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 

3.10 Az épületek kamerás megfigyelése

 

A társaság az alábbi épületeiben képfelvétel rögzítést lehetővé tevő kamerarendszert működtet:

 • Székesfehérvár, Szüret utca 2.,
 • Keszthely, Tapolcai út 42/B.
 • Veszprém, Budapest út 30/A.

 

Kezelt adatok A kamera rögzíti az Ön képmását, az Ön általa tanúsított magatartást.
Adatkezelés célja Az egyes kameráknál meghatározott vagyontárgyak ellenőrzése az esetleges testi sérülés megelőzése, a baleset, pénzügyi elszámolás utólagos megállapíthatósága, a jogsértések észlelése, rögzítése, az elkövető tettenérése érdekében.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatás biztonságos teljesítése, a vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak állagának megóvása, megrongálásuk, eltulajdonításuk megakadályozása, pénzforgalom visszaellenőrizhetősége, az elkövető kilétének megállapítása.

 

Az adatszolgáltatás alapja nem alapul szerződésen, jogszabályon, illetve hozzájáruláson. Az adatszolgáltatás nem kötelező, azonban szükségszerű, hiányában nem tudja igénybe venni a meghatározott kereskedéseinket.

Adatkezelés ideje Az, aki a felvételen szerepel a rögzítéstől számított három napon belül kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

 

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt, valamint más személyes adatot a megkeresett adatkezelő a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben a bíróság vagy hatóság által történő megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvételt, valamint más személyes adatot az adatkezelő megsemmisíti, illetve törli.

Az Önt megillető jogok Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.
Adatok továbbítása Nem kerül sor.

Lehetséges címzettek az ellenőrzésre jogosult állami hatóságok, bíróságok lehetnek.

Az Ön azonosítása Az adatkezeléshez kapcsolódóan a rögzítés időpontja és a ruházat, megjelenés alapján tudjuk azonosítani.
Céltól eltérő adatkezelés Nem kerül sor.
Adatkezelés kockázata A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelést az adatkezelő közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el, külön szabályzatot és tájékoztatót alkalmaz, a megfigyelést a célhoz szükséges mértékben, a szükséges legrövidebb ideig végzi. Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 

3.11 Az érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése

 

Az érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó kérelmek teljesítése érdekében személyes adatkezelésre kerül sor. Előfordul, hogy a kérelmező (pl. törvényes képviselő, meghatalmazott) személye nem azonos az érintett (jellemzően a társaság szolgáltatásait igénybe vevő) személyével, így az érintetti joggyakorlás megfelelő biztosítása érdekében a kérelmezők személyes adatainak kezelésére is sor kerül.

 

 

Kezelt adatok A kérelmező neve, lakcíme, elérhetősége.

Az érintett azonosítására vonatkozó adat (jelenleg kezelt adatok alapján).

A kérelmező jogosultsága (pl. meghatalmazás, törvényes képviselői minőség igazolása) a személyes adatok megismerésére.

Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az érintetti joggyakorlás elősegítése, kérelmek megfelelő teljesítése, érintett azonosítása.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése.
Adatszolgáltatás alapja: Az adatszolgáltatás szerződésen alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudunk az érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó kérelemnek eleget tenni.
Adatkezelés ideje Az adatkezelés ideje az ismételt kérelmek ellenőrzése miatt 1 év.
Lehetséges címzettek, adattovábbítás Adatvédelmi tisztviselő.

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

Az Ön azonosítása Az érintetti jogok az adott adatkezeléshez kapcsolódó azonosítást követően gyakorolhatók.
Céltól eltérő adatkezelés Nem tervezett.
Adatkezelés kockázata A kérelmezői adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, a társaság az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai szerint jár el.

 

 

 

3.12 A szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

 

A társaság által kötött szerződések megfelelő teljesítése érdekében a felek kapcsolattartókat jelölnek. A kapcsolattartók a társaság által alkalmazott személyek, akiknek munkaköri feladatuk a társaság által kötött meghatározott szerződésekben történő közreműködés. A társaság a saját alkalmazottjaira, mint kapcsolattartókra vonatkozó tájékoztatást alkalmazottjai részére külön tájékoztatóban adja meg, jelen tájékoztatás a társaság szerződéses partnereinek kapcsolattartóira vonatkozik.

 

 

Kezelt adatok A kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma.
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja a társaság által kötött szerződések teljesítésének elősegítése.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján a társaság jogos érdeke, a szerződések megfelelő, hatékony teljesítése miatt szükséges a személyes adatok kezelése.
Adatszolgáltatás alapja: Az adatszolgáltatás nem alapul szerződésen, jogszabályon, megadása nem kötelező, hiányában a társaság nem tudja a szerződéses partnerével a kapcsolatot tartani, a szerződést teljesíteni.
Adatkezelés ideje A szerződés teljesítéséig, vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkező változásig.
Lehetséges címzettek, adattovábbítás Másik szerződő fél.

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

Az Ön azonosítása Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, az elérhetőségi adata, a szerződő partner és a szerződés tárgya alapján tudjuk azonosítani.
Céltól eltérő adatkezelés Nem tervezett.
Adatkezelés kockázata A kapcsolattartói adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli (egészségügyi adatot számlán nem tüntet fel), a társaság az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai szerint jár el.

 

3.13.   A panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

A társaság panaszkezelése körében a következő személyes adatkezelést végzi.

 

Kezelt adatok A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyvében bejegyzett panaszok.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Adatkezelés célja Az adatkezelés célja a vásárlói jogok, panaszjog biztosítása, a panaszok megfelelő kivizsgálása, elbírálása, a panaszos tájékoztatása.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján, mivel az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Adatkezelés ideje A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése szerint 3 év
Lehetséges címzettek, adattovábbítás Nem kerül rá sor.

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Céltól eltérő adatkezelés Nem tervezett.

 

Az Ön azonosítása Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, elérhetősége és a panaszolt szolgáltatás alapján tudjuk azonosítani.
Adatkezelés kockázata A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4a) bekezdése szerint más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja a (4) bekezdés szerint panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja.

 

 

4. Adatbiztonsági intézkedések

 

A beléptető rendszer adatmegőrzési helye az általunk igénybe vett adatfeldolgozónál található. A kamerarendszer adatmegőrzési helye a székhelyünkön üzemelő tárhelyen van.

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket és szoftvereket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

 • a jogosultak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése megfelelő;
 • a változatlansága biztosított;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

 

Olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az adatkezelés során megőrizzük

 • a titkosságot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget, hogy az információnak és a feldolgozás pontos és teljes legyen;
 • a rendelkezésre állást, hogy a jogosult használó szükség esetén, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az informatikai rendszer és a hálózat védett az informatikai eszközökkel megvalósítható csalás, kémkedés, szabotázs, továbbá a vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az alkalmazott szoftver, rendszer adatvédelmi hatásvizsgálati tanúsítással rendelkezik.

 

A rendszereket naplózzuk annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson biztonság sérülése esetében. A rendszermegfigyelés lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe vesszük a technika mindenkori fejlettségét, az adatkezelés körülményeit. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választjuk, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesítjük.

 

Kötelezzük magunkat arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítjuk vagy átadjuk, felhívjuk a fenti vállalások betartására. A jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor nem vállalunk felelősséget a címzett által okozott károkért.

 

Valamennyi munkatársunk, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

 

««««« »»»»»

 

5. Az adatkezelések során gyakorolható jogok ismertetése

 

Az egyes jogok ismertetését követően táblázatban is megjelenítjük az egyes adatkezelésekhez kapcsolódóan gyakorolható jogokat. A jogok gyakorlására megfelelő előzetes azonosítást követően van lehetőség.

 

Hozzáférés: Ön jogosult arra, hogy érdeklődjön, és választ kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben Ön saját személyes adatairól másolatot kér, azt díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk.

Az Ön által kért további másolatokért a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhatunk fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást adunk.

Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.

 

Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az azonosító adatok változását igazolni kell.

 

Kérjük, hogy az adatváltozás bejelentésére haladéktalanul, legkésőbb az adatok megváltozását követő 8 napon belül kerüljön sor.

 

A kamerarendszer és a beléptető rendszer által rögzített adatok főszabály szerint nem helyesbíthetőek.

 

Törlés: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, kötelesek vagyunk arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

 

A törlési kérelem elbírálásáig az adatkezelést korlátozzuk

 

A hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulás visszavonása esetén az adatokat főszabály szerint töröljük.

 

Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ön az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha Ön bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az Ön hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható a tiltakozás joga.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult a rendelkezésünkre bocsátott adatot megkapni

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
  technikailag megvalósítható
 • kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

Ez a jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatokat az Ön hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeljük.

 

Jogok gyakorlásának módja

 

A jogok az Ön megfelelő azonosítását lehetővé tevő kérelem részünkre történő eljuttatásával gyakorolhatók. Amennyiben 16 év alatti jogainak gyakorlásához törvényes képviselőjének eljárása, engedélye szükséges.

 

A kérelem ügyintézési határideje indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 25 nap, a tiltakozási jog esetén 15 nap. A kérelem elbírálásának eredményéről Önt tájékoztatjuk. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel, hogy a kérelem valóban Öntől származik, saját jogszerű adatkezelése és az Ön védelme érdekében további információkat kérhetünk.

Akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztatunk, akihez az Ön adatait továbbítottuk, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést, amelynek tényéről és okáról Önt a kérelemre adott válaszában tájékoztatjuk.

 

Érintetti jog megnevezése Mely adatkezelések esetén gyakorolható?
Hozzáférés – tájékoztatás •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•        Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•        Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•        Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

•        Kommunikációs tevékenység

•        Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés

•        Épületek kamerás megfigyelése

•        Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó

•        Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

•        Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Hozzáférés – másolat •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•        Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•        Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•        Kommunikációs tevékenység

•        Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés

•        Épületek kamerás megfigyelése

•        Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó

•        Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

•        Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Helyesbítés •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•        Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•        Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•        Kommunikációs tevékenység

•        Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés

•        Épületek kamerás megfigyelése

•        Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó

•        Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

•        Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Törlés •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•        Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•        Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•        Kommunikációs tevékenység

•        Kommunikációs tevékenység

•        Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés

•        Épületek kamerás megfigyelése

•        Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó

•        Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

•        Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés korlátozása •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•        Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•        Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•        Kommunikációs tevékenység

•        Kommunikációs tevékenység

•        Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés

•        Épületek kamerás megfigyelése

•        Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó

•        Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

•        Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés elleni tiltakozás •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•        Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•        Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•        Kommunikációs tevékenység

•        Kommunikációs tevékenység

•        Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés

•        Épületek kamerás megfigyelése

•        Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó

•        Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

•        Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adathordozhatósághoz való jog Az adathordozhatósághoz való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében nem gyakorolható, mert a hozzájáruláson, illetve szerződésen alapuló adatkezeléseknél nem történik automatizált módon történő adatkezelés.

 

A jogok az érintett megfelelő azonosítását lehetővé tevő kérelem társaság részére történő eljuttatásával gyakorolhatóak.

 

A kérelmek ügyintézési határideje 25 nap, a tiltakozási jog esetén 15 nap. A kérelem elbírálásának eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében a társaság további információkat kérhet.

A társaság az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A társaság az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést, amelynek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja.

 

Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:

 

Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a joggyakorlás érdekében a társaság adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.

 

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett a GDPR 77. cikke és az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 22. § szerint, valamint a GDPR 79. cikke és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu