Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény előírja az érintettek előzetes tájékoztatást.

Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatóban szereplő fogalmak alatt a GDPR-ben alkalmazott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott kérdésekben a GDPR szabályait kell alkalmazni.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére megismerhetővé kell tenni, részére meg kell küldeni. A jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelésekről, az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Jelen tájékoztató az adatkezelőre, adatfeldolgozóra vonatkozó adatokat, az adatkezelés jogalapjait, céljait az ön lehetséges jogait, azok gyakorlásának lehetőségét és az alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseket tartalmazza. 
Az adatkezelő megnevezése (a továbbiakban: Társaság):
Mipa Color Kft., 8000 Székesfehérvár, Szüret utca 2.
Cg.: 07-09-007109, adószám: 11969419-2-07
képviselő: Pálinkás László ügyvezető
Elérhetőség: mipa@mipacolor.hu, 06-20-399-3554
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: dr. Kozma Gergely
e-mail: www.adatorom.hu,
A társaság az elérhetőségeinél jelen adatkezelési tájékoztatóra mutató linket elhelyezi.

 

A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓI

Adatfeldolgozó, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére átadjuk annak érdekében, hogy azokat az utasításainknak, valamint az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, titoktartási és biztonsági intézkedéseinkkel összhangban dolgozzák fel a számunkra. Az adatfeldolgozókról a következő tájékoztatást adjuk:

 

Cégnév Cím Tevékenység
Mipa Hungária Kft. 8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. könyvelés/könyvvizsgálat
Interface Kft. 1039 Budapest, Árpád u. 64. rendszergazdai tevékenység
Király Péter e.v. 1116 Budapest, Fehérvári út 196. 8/35. számlázási rendszer
Király Péter e.v. 1116 Budapest, Fehérvári út 196. 8/35. vállalatirányítási rendszer
Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Futárszolgálati tevékenység
Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postai tevékenység
Webparadicsom Media Group Kft. 1027 Budapest, Bem József utca 9. Webtárhely szolgáltató

ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK

A társaság az adatok kezelését a következő célokból végzi:

 1. A társasággal való kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

A honlapon elérhetőségi céllal megadott elérhetőségen rendelkezésre álló személyes az utolsó megkereséstől számított legfeljebb három hónapig tároljuk a szerződéskötési szándék tisztázása érdekében, a megrendelésig, vagy a szerződés megkötéséig. Szerződés megkötése esetén az adatok kezeléséről a szerződésben kell rendelkezni. A társaság szerződéskötés hiányában az űrlapon megadott adatokat három hónapot követően törli.

A társasághoz eljuttatott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvjuk az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csak abban az esetben történhet meg, ha arra a társaságot jogszabály kötelezi.

Az érintettek elérésére alkalmasak adatait (mint például az e-mail cím és telefonszám) kizárólag kapcsolatfelvételi céljára vesszük igénybe. Az érintett által megadott e-mail címre marketing célból a jövőben üzenetet nem küldünk, telemarketing, remarketing célra nem használjuk. 

Magában foglalja-e ez a tevékenység személyes adatok kezelését?

A kapcsolatfelvétel során a nevet, e-mail címet, telefonszámot kezeljük, ezen túl az érdeklődési körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról is tudomást szerzünk az üzenet tartalma alapján. 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az adatokra a termék, szolgáltatás hatékony nyújtása, a szerződés tartalmának meghatározása, felvilágosítás nyújtása miatt van szükség.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik, a társaság és az ön céljának megfelelően, a szerződéskötés előkészítése érdekében. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást követően kéri meg, ami írásban rögzített hozzájárulást jelent. 

Továbbítja-e a személyes adatokat az adatkezelő?

A személyes adatok továbbítására a Társaság adatfeldolgozói részére kerülhet sor, a vállalkozási tevékenység működése érdekében. 

Meddig tárolja a képeket az adatkezelő?

Az adatok tárolása 3 hónapig történik, amennyiben szerződés megkötésére nem kerül sor. 

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Statisztikai szempontú adatkezelés történhet az érdeklődők számának, keresett termékek meghatározása érdekében.

 1. Az értékesített áruval, nyújtott szolgáltatással összefüggő adatkezelések:

A társaság által értékesített áruval, nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a társaság magánszeméllyel, egyéni vállalkozóval, őstermelővel szerződéses kapcsolatba kerülhet. 

Magában foglalja-e ez a tevékenység személyes adatok kezelését?

Az értékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelhetőek, így a természetes személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve), lakcím, adószám, számlázási cím. 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

 • az áru, szolgáltatás hatékony nyújtása
 • a szerződés tartalmának meghatározása,
 • a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése
 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • az áru, szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére az áru, szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk, hírlevelek, rendelés visszaigazolások, stb.),
 • működési problémák elhárítása,
 • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit a társaság kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez. 

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mivel az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

Továbbítja-e a személyes adatokat az adatkezelő?              

Futárszolgálat, illetve Postai szolgáltató részére a kézbesítési adatok kézbe átadhatóak. Adózási, könyvelési célból a Mipa Hungária Kft. részére a személyes adatok átadhatók.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

A személyes adatok vásárlás esetén a vásárlást követő 8. év végéig, a számviteli iratok megőrzése céljából, kivéve, ha ennél hosszabb jótállási időt vállal a társaság, vagy a termék gyártója, illetve a termékfelelősség esetén 10 évig a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény 11. § alapján.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

 

 1. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítése

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a társaság számlát, meghatározott esetben szállítólevelet, készpénzes fizetés esetén pénztárbizonylatot állít ki magánszemély, egyéni vállalkozó, illetve őstermelő részére is.

Magában foglalja-e ez személyes adatok kezelését?

A társaság által kiállított számviteli bizonylathoz személyes adatok (név, cím, számlázási név, cím) kezelése szükséges. 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az adatkezelés célja a fizetésre kötelezett azonosítása, a fizetési kötelezettség megállapítása és a számla kézbesítése.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ezt a jogi kötelezettséget a tagállami jogban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § és 169. § (2) bekezdése határozza meg.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Az adatok kizárólag a pénzügyi bizonylatok a Mipa Hugária Kft., illetve az ellenőrzésére felhatalmazottak részére továbbíthatóak.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

Az adatkezelés ideje a szigorú számadási bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint 8 év.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

 

 1. A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

A társaság honlapja egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlok, ún. cookie-k, azaz ’sütik’ kerülnek a látogató számítógépére. Ennek megtörténtéről a látogató nem kap külön további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie adatok kezeléséről külön tájékoztatót teszünk közzé.

Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenység meggátolható, ennek pontos módjáról a látogató böngészőjének útmutatója igazítja el.

Magában foglalja-e ez személyes adatok kezelését?

A honlap meglátogatásával az érintett IP címét és számítógépének egyes adatait tartalmazó naplófájl készül.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztése, statisztikák készítése.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melyet a cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatást tartalmazó felugró ablakban, az „Elfogadom” gombra kattintással ad meg.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Nem. Amennyiben a társaság online marketing tevékenységet folytat, vagy erre vonatkozóan szerződést köt, úgy a cookie adatok segítségével az érintett követésére, remarketing tevékenységre van lehetőség. A cookie adatok ilyen célú kezelésére a társaság weboldalán külön hozzájárulást kell kérni.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Statisztikai szempontú adatkezelés történhet az érdeklődők számának, meghatározása érdekében.

 

 1. Az önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A társaság állományába jelentkező személyek önéletrajzukat megküldik a társaság részére. Az önéletrajzokat az érintettek bizonyos esetekben a társaság által meghirdetett álláshelyekre, más esetekben konkrét pályázatra való jelentkezés nélkül küldik be.

Magában foglalja-e személyes adatok kezelését?

Az önéletrajzok általában a pályázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat, képzettségre, korábbi foglalkoztatásra utaló adatokat, valamint olyan adatokat tartalmaz, melyet az érintett rendelkezésre bocsát.

Konkrét álláshelyre kiírt pályázat esetén, amennyiben az önéletrajz alapján a jelentkezővel történő személyes interjúra is sor kerül, az adott jogviszony létesítésével kapcsolatos kötelező adatkezelésekről az érintett személyesen kap tájékoztatást. Mivel a különböző foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelésre az adott jogviszonyra vonatkozó jogállási törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, és a kezelendő adatok köre a jogviszonytól és a betöltendő beosztástól függ, továbbá az adatkezelési jogalapok is eltérőek, ezekre nézve ez a tájékoztató nem tartalmaz információkat.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az adatkezelés célja a társaság állományába jelentkezők alkalmasságának első felmérése. 

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

Az álláspályázatokra benyújtott önéletrajzok tekintetében adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mivel az adatkezelés szerződés (jelen esetben a munkajogviszonyt létesítő szerződés ennek minősül) megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A fel nem vett személyek esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján legfeljebb 3 hónapig kezelhetőek az önéletrajzok.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Kizárólag, amennyiben az érintett hozzájárul, hogy a Mipa Hungária Kft. esetén is megvizsgálják, hogy rendelkezésre áll-e számára alkalmas, betöltetlen beosztás. 

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

Konkrét pályázatra történő jelentkezés esetén a pályázatban foglaltak szerint, a cél megvalósulásáig, a társaság személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát a társaság három hónapig őrzi meg. Ezt követően a postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot a társaság visszaküldi a jelentkezőnek, a részére elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli. A három hónapos adattárolási határidő lejártát követően a pályázati anyagokat a társaság megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező külön igényt tart, részére visszaküldi.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján. 

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz az adatkezelő?

A társaság számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén működtetett szervereken találhatók meg.

A társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket és szoftvereket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a jogosultak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése megfelelő;
 • a változatlansága biztosított;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

A társaság olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A társaság az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget, hogy az információnak és a feldolgozás pontos és teljes legyen;
 • a rendelkezésre állást, hogy a jogosult használó szükség esetén, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A társaság informatikai rendszere és hálózata védett az informatikai eszközökkel megvalósítható csalás, kémkedés, szabotázs, továbbá a vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatom, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek, amellyel szemben a társaság megtesz minden elvárható óvintézkedést. A rendszereket naplózza annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson biztonság sérülése esetében. A rendszermegfigyelés lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

************

Milyen jogok illetik meg az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán?

 

Az egyes jogok ismertetését követő táblázat alatt jelenítjük meg a tájékoztatóban szereplő egyes adatkezelési célok tekintetében gyakorolható jogokat összefoglaló táblázatot.

Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt az érintettnek díjmentesen rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért a társaság a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a társaság elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó.

Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
  technikailag megvalósítható
 • kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

Érintetti jog megnevezése Mely adatkezelések esetén gyakorolható? Hogyan gyakorolható
Hozzáférés – tájékoztatás •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•        Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•        Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•        Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

•        Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A kérelmet a társaság részére az érintett azonosítását lehetővé tevő kérelem útján lehet benyújtani.
Hozzáférés – másolat •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•        Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•        Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•        Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A kérelmet a társaság részére az érintett azonosítását lehetővé tevő kérelem útján lehet benyújtani.
Helyesbítés •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•        Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•        Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•        Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A kérelmet a társaság részére az érintett azonosítását lehetővé tevő kérelem útján lehet benyújtani.
Törlés •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok A kérelmet a társaság részére az érintett azonosítását lehetővé tevő kérelem útján lehet benyújtani.
Adatkezelés korlátozása •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•        Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•        Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•        Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

•        Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A kérelmet a társaság részére az érintett azonosítását lehetővé tevő kérelem útján lehet benyújtani.
Adatkezelés elleni tiltakozás •        Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•        Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•        Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

•        Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A kérelmet a társaság részére az érintett azonosítását lehetővé tevő kérelem útján lehet benyújtani
Adathordozhatósághoz való jog Az adathordozhatósághoz való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében nem gyakorolható, mert nem történik automatizált módon történő adatkezelés.

 

A kérelmek ügyintézési határideje 25 nap, a tiltakozási jog esetén 15 nap. A kérelem elbírálásának eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel az adatkezelőben, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében további információkat kérhet.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést, amelynek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja. 

Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a joggyakorlás érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett a GDPR 77. cikke és az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 22. § szerint, valamint a GDPR 79. cikke és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu